Geschäftsbedingungen


Posrednik Pan Adria  d.o.o Vir, Kozjak 6/10 , OIB;29966642085 u daljnjem tekstu ; Posrednik Nalogodavac: fizička ili pravna osoba, koja je s Posrednikom sklopila ugovor o posredovanju. Ugovor o posredovanju: dokument s kojim se reguliraju odnosi između Nalogodavca   i Posrednika . Posrednik se obvezuje da će nastojati pronaći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla, sukladno odredbi članka 21. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Opći uvijeti poslovanja regulirani su člankom 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ( NN br. 107 od 19.10.2017 god ) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ( NN 144/12 )

I OPĆE ODREDBE

Članak 1

Općim uvijetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama ( u daljnjem tekstu; Opći uvijeti poslovanja ) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretninama ( u daljnjem tekstu; posrednik ) te fizičke ili pravne osobe ( u daljnjem tekstu; nalogodavac ) koja s posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

Članak 2

Ukoliko ugovorne strane: Nalogodavac i Posrednik ugovorne odnose definiraju drugačije nego što je opisano u općim uvijetima poslovanja, tada vrijede odredbe ugovora.

II OBVEZE POSREDNIKA

Članak 3

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
•    Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla
•    Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
•    Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
•    Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja ( prezentacije ) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove
•    Omogućiti pregled nekretnina
•    Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao
•    Čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom, ili s poslom za koji posreduje, ako je predmet za sklapanje ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište, obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom ( fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Članak 4

Posrednik je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke koje sazna obavljajući poslove posredovanja, a odnose se na nalogodavca, nekretninu za koju posreduje ili su u svezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje ili kojeg sklapa na temelju posebne ovlasti. Ako povrijedi svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, posrednik je obvezan oštećenim osobama nadoknaditi štetu koju su one zbog odavanja odnosno nečuvanja poslovne tajne pretrpjele. Ne smatra se da je povrijeđena dužnost čuvanja poslovne tajne, ako podatke radi zaštite posrednika otkrije osobama s kojima nastoji nalogodavca dovesti u vezu, a to je bilo prijeko potrebno da bi agencija ispunila svoju obvezu iz ugovora o posredovanju sklopljenog s nalogodavcem.

III OBVEZE NALOGODAVCA

Članak 5

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da ce obaviti osobito sljedeće:
•    Obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja I predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećooj strani
•    Dati posredniku na uvid iprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i  neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
•    Osigurati posredniku ili trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledavanje nekretnine
•    Obavijestiti posrednika o svim bitnim podatcima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu
•    Nakon sklapanja posredovanog pravnog posla, odnosno predugovora s kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, ako nije drukčije ugovoreno
•    Ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja
•    Obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je dogovoreno drukčije, ništetna je. Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

IV POSREDNIČKA NAKNADA

Članak 6

Posredniku za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa ili iznajmljivanja nekretnina pripada posrednička naknada. Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu određenu ugovorom o posredovanju. Posrednik može naplatiti naknadu od nalogodavca i temeljem ugovora o poslovnoj suradnji. Visina posredničke naknade slobodno se određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina. Naknada se naplaćuje u trenutku potpisivanja ugovora ili predugovora o kupnji, odnosno zamjeni nekretnine ili kod primitka kapare uz potpis. Naknada je bez PDV. Nakon prestanka ugovora o posredovanju posrednik ima pravo na naknadu u roku od 12 mjeseci ako ugovorom nije drukčije ugovoreno i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju.

Članak 7

Ukoliko stranka sam ponudi posredniku naknadu, veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu nagradu, ali pod uvijetom da ona nije u očitom nesrazmjeru s njegovim uslugama, s ishodom njegova rada i imovinskim stanjem stranke.

Članak 8

Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da mu se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

Članak 9

Posrednik može iznimno u ime i za račun nalogodavca zastupati i zaključiti posredovani ugovor, samo ako je nalogodavac za to izdao posebnu punomoć.

Članak 10

U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavatelj sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

V PRESTANAK UGOVORA

Članak 11

Ugovor o posredovanju sklapa se na vrijeme od 12 mjeseci i produžuje se 12 mjeseci ako ugovorne strane nisu pismeno izrazile volju da se isti raskine. Ugovor o posredovanju prestaje njegovim ispunjenjem. Ugovor o posredovanju prestaje i ako je jedna strana obavijestila pismenim putem drugu da nije zadovoljna kvalitetom suradnje sa drugom stranom, navodeći pritom objektivne razloge zbog nezadovoljstva, odnosno neispunjenje obveza prema ugovoru o posredovanju ili Općim uvijetima poslovanja. Nalogodavac i posrednik mogu sklopiti I ekskluzivni posrednički ugovor, odnosno ugovor po kojem posrednik ima isključivo zastupanje nalogodavca, bez prava da nalogodavac istovremeno sklopi ugovor o posredovanju sa drugim posrednikom. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao. Nalogodavac je dužan u slučaju da sam pronađe kupca, pismenim putem obavijestiti posrednika u roku od 7 ( sedam ) dana o promijeni stanja nekretnine za koju se posreduje. Nalogodavac je dužan posredniku, ukoliko bez objektivnog razloga odustane od prodaje naknaditi učinjene troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja. Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom  nije drukčije ugovoreno.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12

Ovi uvijeti poslovanja važe od 01.05.2019. godine. Za sve ostale odnose koji nisu određeni ovim Općim uvijetima ili posredničkim ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i zakona o obveznim odnosima. U slučaju spora proizašlog između ugovornih strana, a koji se nebi mogao sporazumno riješiti, nadležan je Općinski sud u Zadru, osim ako se drugačije ne dogovori.

01.05.2019. Vir
Pan Adria nekretnine