Usluga izrade projektne dokumentacije


Profesionalan pristup, kvalitetna izrada te usluge poslovnog savjetovanja u cilju legaliziranja nezakonito izgrađenih zgrada na području Zadarske županije. Projektnu dokumentaciju izrađujemo za sve vrste objekata. U ime klijenta predmet vodimo u cjelosti, predajemo na odgovarajuće urede za legalizaciju sve do finalnog rezultata odnosno dobivanja Rješenja o izvedenom stanju kao kon¬ačne potvrde zakoni¬tosti i uporabljivosti objekta te upisa pravovaljane dozvole u sud odnosno vlasniči list.